Contact opnemen?071 542 61 52

Verkrachting (artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht)

Verkrachting is strafbaar gesteld in artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht en in de volksmond spreekt men over verkrachting indien er sprake is van ‘seks tegen iemands wil in’. Dit dekt de lading deels. Juridisch bezien is verkrachting een stuk ingewikkelder en meer complex. Artikel 242 bepaalt namelijk dat: ,,hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Om tot een bewezenverklaring van verkrachting te komen dient er kort gezegd aan twee vereisten te zijn voldaan. Er moet sprake zijn van (1) seksueel binnendringen van het lichaam en er moet (2) sprake zijn van dwang.

(1) De Hoge Raad heeft in een arrest van 22 februari 1994 (ECLI:NL:HR:1994:ZC9650) geoordeeld dat de gebezigde term “seksueel binnendringen van het lichaam” ieder binnendringen van het lichaam met een seksuele strekking omvat. Later is het binnendringen in de jurisprudentie verder uitgekristalliseerd en zo valt het tegen de wil in geven van een tongzoen bijvoorbeeld niet meer onder de reikwijdte van artikel 242 van het Wetboek van strafrecht (ECLI:NL:HR:2013:BZ2653).

(2) Het tweede vereiste om tot een bewezenverklaring te kunnen komen is de dwanghandeling. In het wetsartikel wordt dwang omschreven als het toepassen van geweld of een andere feitelijkheid of dreiging met geweld of een andere feitelijkheid en hieruit blijkt al dat juridische ‘dwang’ meer uitgebreider dan wat men in de volksmond verstaat onder ‘het iemand dwingen’.

Welke straffen staan er op verkrachting?
Artikel 242 Sr kent een wettelijk strafmaximum van 12 jaren en hieruit blijkt al dat het om een zeer ernstig strafbaar feit gaat. Daarnaast kent de wet nog een aantal strafverzwarende omstandigheden. In de rechtspraktijk worden er echter in de meeste gevallen lagere straffen opgelegd (uitgaande van een verkrachting zonder strafverzwarende omstandigheden) en het Openbaar Ministerie neemt dan ook op basis van de zogenaamde LOVS-richtlijnen 36 maanden gevangenisstraf als uitgangspunt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert van der Laan of iemand anders uit het strafrechtteam. Onze zedenspecialisten werken landelijk.

Het kantoor is in noodgevallen ook buiten kantooruren en in het weekend te bereiken.

Als u geheel vrijblijvend advies wilt over uw zaak, neem dan contact met ons op.

  • Home
  • Over ons
  • Rechtsgebieden
  • Onze mensen
  • Nieuws
  • Contact
  • Zaak aanmelden
  • Neem contact met ons op

    Vul onderstaand formulier in of bel direct naar 071 542 61 52!