EN
Tel.: 071 542 6152
Sitemap
Tel.: 071 542 6152
Altijd het laatste nieuws uit de rechtspraktijk

Diekstra eist meer recht nabestaanden

Diekstra eist meer recht nabestaanden
12-03-2016
Wat als de po­li­tie een sterf­ge­val als zelf­do­ding be­stem­pelt, maar de na­be­staan­den ge­lo­ven niet dat hun dier­ba­re tot zo’n wan­hoops­daad in staat was? Bij twij­fel moe­ten ze van jus­ti­tie kun­nen ei­sen dat die een ver­dach­te zaak na­der on­der­zoekt. De Leid­se ad­vo­caat Sé­bas Dieks­tra zoekt steun bij de po­li­tiek om de wet te wij­zi­gen.
 
,,Het hui­di­ge Ne­der­land­se rechts­stel­sel biedt on­vol­doen­de waar­bor­gen om te ga­ran­de­ren dat er ge­de­gen on­der­zoek wordt ge­daan na een mys­te­ri­eus over­lij­den'', zegt Dieks­tra.
 
Re­gel­ma­tig komt het voor dat de po­li­tie een ge­weld­da­di­ge dood in­schat als suï­ci­de, ter­wijl na­be­staan­den een ge­ca­mou­fleerd mis­drijf ver­moe­den. Ook als de po­li­tie de con­clu­sie 'geen mis­drijf' trekt, moet de fa­mi­lie kun­nen ei­sen dat de zaak na­der on­der­zocht wordt. Zo’n voor­zie­ning be­staat nu nog niet.
 
Dieks­tra, die een groot aan­tal ge­val­len van 'ver­dach­te zelf­do­ding' heeft be­han­deld, vraagt de Twee­de Ka­mer om een her­zie­ning van het sys­teem, waar­door na­be­staan­den zich kun­nen be­kla­gen over in­a­de­quaat op­tre­den na een over­lij­den. In elk ge­val D66 en de VVD zijn voor­stan­der van rui­me­re in­vloed voor na­be­staan­den. ,,Zij kun­nen im­mers als geen an­der in­schat­ten of zij zich in de ver­meen­de daad van het slacht­of­fer her­ken­nen'', zegt een woord­voer­der van de VVD-frac­tie.
 
De mo­ge­lijk­he­den voor na­be­staan­den daar­toe zijn nu be­perkt. Wie wil pro­tes­te­ren te­gen de be­slis­sing van jus­ti­tie om niet te ver­vol­gen of ver­der te on­der­zoe­ken, kan wel een zo­ge­noem­de ar­ti­kel 12-pro­ce­du­re aan­span­nen. Maar die is al­leen van toe­pas­sing als er aan­wij­zin­gen zijn voor een straf­baar feit. Als de po­li­tie con­clu­deert dat er geen spra­ke is van een mis­drijf, staan na­be­staan­den met lege han­den. ,,Slecht op­spo­rings­werk wordt zo be­loond.’’
 
De af­ge­lo­pen ja­ren was er een reeks van za­ken waar­bij fa­mi­lie van het slacht­of­fer zich niet zo­maar neer­leg­de bij de slot­con­clu­sie zelf­do­ding. Dat ge­beur­de bij Mi­che­le uit Alk­maar, Le­sley uit Sas­sen­heim, Da­scha uit Hol­land­sche Ra­ding en Ta­litha uit Am­ster­dam.
 
(Leidsch Dagblad)


Terug